Sunday, May 3, 2015

Menghasilkan Cas Elektrik Statik

Cas elektrik statik (static electric charges) dapat dihasilkan pada objek yang neutral dengan menggosokkannya dengan satu bahan yang lain seperti kain berbulu (woollen cloth) atau kain sutera (silk cloth).

Apabila dua bahan yang berlainan digosok, pemindahan elektron (transfer of electrons) berlaku. Salah satu bahan menerima elektron (receives electrons), manakala satu bahan lagi kehilangan elektron (loses electrons).

Mengecas suatu bahan dengan cara menggosok.

Bahan yang menerima elektron menjadi bercas negatif kerana mempunyai lebih banyak elektron daripada proton.

Bahan yang kehilangan elektron menjadi bercas positif kerana mempunyai lebih banyak proton daripada elektron.

Suatu objek adalah neutral jika bilangan cas positif (proton) dan cas negatif (elektron) adalah sama.

Contoh bahan yang mudah dicaskan ialah selulosa asetat (cellulose acetate) dan politena (polythene).

Jenis cas yang terhasil bergantung pada jenis bahan yang digosok bersama-samanya.

Objek yang bercas dapat menarik objek yang tidak bercas.

Bahan dicas positif
Bahan dicas negatif
Kaca
Kain sutera
Selulosa asetat
Kain sutera, kain bulu
Kain sutera
Getah keras
Getah (belon)
Nilon
Kain bulu
Getah (belon), politena
Bahan yang dicas positif dan negatif selepas digosokkan bersama.

1 comment: